Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hierbij verklaart de directie van RTP te zullen handelen naar de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke is ingegaan op 25 mei 2018. Deze Europese privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft personen meer rechten én organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en u daarover goed te informeren.

Onze verantwoordelijkheid

RTP heeft een analyse uitgevoerd van alle gegevens in de organisatie waarin persoonsgegevens zijn opgenomen c.q. verwerkt. Deze analyse heeft geleid tot een database waarin al deze gegevens zijn opgenomen. Van deze gegevens zijn de volgende zaken vastgelegd in de database:

 1. Naam gegevens;
 2. Of het gegevens betreft van: klant, leverancier, onderaannemer, personeel, etc.;
 3. Bron van gegevens (waar komen ze vandaan?);
 4. Verantwoordelijke persoon binnen organisatie voor deze gegevens;
 5. Doel van bewaren gegevens (wat is de grondslag?);
 6. Wie kunnen deze gegevens verwerken/ inzien, naast de verantwoordelijke;
 7. Privacygevoeligheid van gegevens + risicogrootte bij verlies (hoog, midden, laag);
 8. Gegevens digitaal opgeslagen?;
 9. Digitale gegevens beveiligd tegen onbevoegden?;
 10. Gegevens op papier opgeslagen?;
 11. Papierengegevens beveiligd tegen onbevoegden?;
 12. Hoe lang de gegevens max. bewaren?;
 13. Worden gegevens gedeeld met derden en zo ja, met wie?;
 14. Reden van delen gegevens;
 15. Welke ICT-maatregelen, bouwkundige en/of elektronische beveiligingsmaatregelen en/of
  organisatorische maatregelen te nemen of reeds genomen?;
 16. Welke datum deze maatregelen uiterlijk worden genomen;
 17. Wat de status is van deze maatregelen.

Uw rechten

Als betrokkene hebt u een aantal wettelijke rechten, nl.:

 • Recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de
  persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonlijke gegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsrecht;
 • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening
  mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan
  onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking te vragen. Er kunnen
  omstandigheden zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn om uw verzoek te weigeren;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om uw persoonlijke gegevens te
  ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en dat u het
  recht hebt om die gegevens naar een andere controller te verzenden;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij het recht
  hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens, met name als de verwerking vereist is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

Derden

Derden aan wie RTP Elektrotechniek persoonlijke gegevens overdraagt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. RTP is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van RTP, zal RTP een verwerkingsovereenkomst sluiten met deze partij. In deze verwerkingsovereenkomst zal staan dat deze partij moet voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in de AVG.

Website en cookies

Wij maken bij bezoek aan onze website gebruik van diversie soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Als u onze website bezoekt krijgt u een pop up venster te zien waarmee u de cookie- instellingen aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.

Meldplicht

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; mocht er desondanks toch informatie met uw persoonsgegevens bij derden terecht komen waarvoor dit niet bestemd is (zgn. datalek), dan melden wij dit binnen 72 uur nadat wij dit ontdekken aan u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatieplicht

Alle personen waarvan persoonsgegevens worden bewaard door RTP Elektrotechniek zullen hierover actief geïnformeerd worden per mail.

Tot slot

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u opslaan c.q. verwerken dan kunt u een mail sturen naar het algemene mailadres van RTP (richten aan de directie). U krijgt dan een totaaloverzicht per mail toegezonden (PDF) waarin te zien is welke persoonsgegevens wij van u bewaren. Mocht u geen toestemming geven voor het opslaan c.q. verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u dit altijd melden. RTP heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangewezen en is hier wettelijk ook niet toe verplicht.

Contact

Als u meer informatie wilt of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@rtp.nl.

Deze privacyverklaring is hier te downloaden als PDF-bestand.

Directie
RTP Elektrotechniek B.V.